Šľachtický rod Bugár


Našou úlohou bolo vypátrať najstarší horizont rodu Bugár nobilitovaného Leopoldom I.. Armálna listina bola vydaná vo Viedni 20. júna roku 1662 a jej adresátmi boli Juraj Bugár aliter Mészáros so synom Petrom a Mikulášom. Listina bola publikovaná v Šamoríne v roku 1663. Časť rodu používala priezvisko Mészaros až do polovice 19. storočia. Príslušníci rodu žijúci v Damacérskych Kračanoch (Damaczér Karcsa), Trsticiach (Nádszeg), Dolnom Bare (Albár), Ohradách (Csalóköz-Kürt) a v Náražde (Nyárasd) užívali už od konca 17. storočia priezvisko Bugár. V matrikách okolitých obcí a zvlášť v matrike Trhovej Hradskej (Vásarút) sa vyskytuje mnoho príslušníkov rodu Bugár zapísaných aj ako Bogár. To je dané výslovnosťou a miestnym maďarským dialektom. Vlastná matrika obce Ohrady sa začala viesť až od roku 1872, preto staršie záznamy sme našli v matrikách Trhovej Hradskej, kde boli vedené matriky aj pre obce Horné Mýto a Ohrady už od roku 1676 po rok 1872. Ako sme zistili pri samotnej rešerši, miestni kňazi nezapisovali vo väčšine prípadov „conditio”, teda stav k príslušnosti ku šľachte alebo poddaným. Dôvod bol jednoduchý. Pri pohľade do matriky zisťujeme, že takmer celá populácia obce vlastnila priezvisko šľachtického pôvodu. Nevieme si však vysvetliť, ako je možné, že šľachtici ako Michal Orbán-y alebo Ján Kántor sú uvedení v matrike ako šľachtici, ale zároveň sú uvedení v princípe aj ako želiari v urbáre z roku 1768 /príloha I./. Tu sú uvedení dokonca ako poddaní grófa Jána Pálffy. Toto platí aj pre rody Hajos, Lengyel, Németh, a Szép. Jediný v tomto roku je ako slobodník uvedený Ján Bugár (narodený 1721) ako vlastník 1/4 usadlosti v Ohradách /príloha II./.

Genealogický sled : najmladšími príslušníkmi rodu sú deti Štefana III. (narodený 26. augusta 1955 v Dunajskej Strede), Roland Bugár, (narodený 26. apríla roku 1978 v moravskom meste Kroměříž v Českej republike), ženatý so Stanislavou Guštafíkovou (narodená 2. februára roku 1981). Títo majú spolu syna Sebastiana (narodený 31. júla roku 2000 v Trenčíne). Dcéra Andrea Bugár (narodená 5. mája roku 1981 v Hodoníne v Českej republike). Matkou Rolanda a Andrey je manželka Štefana III. Anna Németh (narodená 22. apríla roku 1955 v Dunajskej Strede). Štefan III. je synom Štefana II. (István, narodený 14. decembra 1925 v Ohradách-Cs. Kurth) a Madárász Ilony (narodená 27. januára roku 1921 v Kolárove-Gutha). Otcom Štefana II. (István) bol Štefan I. (Stephanus, narodený 6. augusta roku 1887 v Ohradách na Plebáni utcza č. 26), jeho manželkou bola Juliana, rodená Varga, pochádzajúca z Potône (Pattony), s ktorou sa oženil 30. apríla roku 1922 v Michale na Ostrove (Szent Mihaly). Ako stav mal uvedené „gazda birtokos”, čiže statkár, čo naznačuje, že vlastnil väčší majetok. Jeho otcom bol Florián (Florianus, narodený 2. apríla roku 1853 Ohradách). Jeho manželkou bola Mária Kántor (narodená 11. mája roku 1861). Florián bol synom Jána IV. (Joannes, narodený 6. novembra roku 1815 v Ohradách) a Serégi Rozálie, ktorá bola vdovou po Jurajovi Baranay a Karolovi Simon. Svadba sa konala 6. júna roku 1847 v Ohradách. V roku 1862 je Ján zaznamenaný ako vlastník kúrie v Ohradách /príloha III., IV./. Tu sa narodil aj jeho otec Ján III. (Joannes) dňa 8. februára roku 1789, jeho manželkou bola tiež šľachtičná Veronika Orbány, narodená 3. augusta roku 1795. Jeho otcom bol Imrich (Emericus), narodený tiež v Ohradách, dňa 19. apríla roku 1767, ktorý žiadal pri jeho svadbe s Juditou Kamotsai v Náražde (5. február 1787), aby bol záznam o sobáši dodatočne zapísaný podľa potvrdenia, ktoré doniesol kňazovi (Erga pariter debitas divisonales in Alsö Nyárosd) do matriky Trhovej Hradskej - Ohrád. Podľa tohto zápisu vidíme, že vlastnil majetky aj v Komárňanskej a Bratislavskej stolici. Jeho otcom je zaznamenaný v matrikách Ján II.(Joannes), narodený 26. marca roku 1721, matkou bola šľachtičná Alžbeta Cselle, narodená 13. decembra 1733 v Náraždi, s ktorou sa oženil 3. mája roku 1749 v Ohradách. Predposledným členom rodu, ktorého sme našli v matrikách bol Ján I., narodený 16. apríla roku 1700 /príloha V./, ktorého manželka bola šľachtičná Alžbeta Lapos. Podľa záznamu o jeho narodení vieme, že jeho otcom bol Imrich II. (Emericus) Bogár a matkou Katarína Nagy, ktorí sa zosobášili 17. júna roku 1698 /príloha VI./. Z investigácií môžeme usúdiť, že Ján I. bol synom Imricha I. (Emericus) žijúceho aj v Kračanoch, jeho otcom bol Peter (Petrus) a praotcom Mikuláš, adresát armálnej listiny z roku 1662 /príloha VII./. Peter bol zrejme v čase vydania armálnej listiny ešte v detskom veku života. Keďže nepoznáme obsah armálnej listiny, nevieme povedať ako a za aký skutok získal Mikuláš šľachtictvo, ale predpokladáme, že v tomto období bol vojakom alebo si nechal potvrdiť staršie slobody. V prílohách č. VIII.,IX.,X.,XI. prikladáme Imrichovho príbuzného Jána s manželkou Zuzanou Kantor, s deťmi Štefanom (ako dieťa zomrel) a Štefanom, Gregorom s manželkou Helenou Nagy, s ich dieťaťom Jurajom.

Erb rodu je známy. V modrom poli na zelenej pažiti stojí červenoodetý husár držiaci v pravej ruke tri obilné klasy. Klenotom je červenoodeté rameno držiace tri zlaté klasy. Prikrývadlá sú modro-zlaté a strieborno-červené.
Podľa vyššie uvedených dôkazov a matričných zápisov je zrejmé, že línia rodu Bugár aliter Mészáros, neskôr len Bugár, žila v okolí obce Ohrady. Kuriálny majetok, manželské zväzky a investigačné záznamy poukazujú na zrejmú príslušnosť rodu k šľachtickému rodu Bugár aliter Mészáros.

 

Denis Pongrácz
de Szent Mikloss et Óvár
m.p.